Kamis, 09 Maret 2017

Sarana Pelangi Agen Terpercaya Seasia

Sarana Pelangi Agen Terpercaya Seasia aahtuu s hpyintaahcawpine 2000 aatwinmhar pot ut get myinkwin aatwat sya jar aashisone aaindoneesharr aasotaw tait u, noutpinetwinyanaetwin Agnez Mo. aahpyit luusimyarr hkaesuu aell gya mawne kar, hto luukyaitemyarr hk nyyaya nhaawngya 7 raatnaetwin Peterpan, Radja, Gigi, Padi, Dewa 19, she lar thoet parwainsaihpyitparsai D'Masiv nhaint Nidji, aaindoneesharr, hcainkarpuu nhaint malayysharr mhaanmhaan saw hkareehcain myarraarrlonenhaint MTV aarshaapaw featured kyasai . aaindoneesharr pot ut hk nyyaya nhaaw tahkyahoetk suuthoetrae m layy a myitmyarr nhaint aatuu pyanlaisonesautraan kyaoehcarr naykyakyaungg nhaintnhaawinnpine 2000 pyinhaitk "teewine Pop get Melayu" hu hkawaamyoeaahcarr ( pot ut malayy Band) nhaint luukyaitemyarr pyanlai kyasai . aasopar pot ut m layy hk nyyayanhaaw ST 12 noutpine, aain de rae aotehcu teewine nhaint kyeemarrsaw aatwinpinengarko Killing kaeshoetsaw myahoetmyarrnhaint frau mha aahtuu s hpyint hcitepyoe aahkyarr aasait getaaahpwal tait hpwal parwainsai . aaindoneesharr pot ut get aapaw laattalaw ninenganhkyarrlwhammoemhu J ko-Pop nhaint K-Pop rae style myarr nhaint aamyoeaahcarr hpyitparsai . htokaeshoetsaw J- kyawwatsaung aahpyit aamyarraapyarr k tautsarr thoetsai gyapaan hcatine nhaint koreeyarr pot ut yainkyaayymhu ko tu p naykyapartaal . hto a kaunglayy hk nyyaya nhaaw aaindoneesharr hkunhaittwin hcatain taihtaunghkaepyee hcain laee, bhayyhtwat soekyoe meinkalayy teewineeat myoesaatsait pya an pwarr, htokaeshoetsaw 7icons nhaint Cherrybelle laee aaindoneesharr gyapaan, AKB48 mha pahtam u sone ninenganrauthkyarr rotetu ko aotehcu hpyitsany Idol Group mha JKT48 shisai .

rone pot ut get tuu, aangyadonee sharr kyaww kya myinkwintaithku laeeaakyeeaakyaal America mhar rothk get eat hpwanhpyaoetoetaatrayy ko aarr hpyint sya jar lwhammoe hkaesai . aasopar sya jar aashisone aaindoneesharr ko kyawwat tautsarrthoetsai 1970 nhaint 1980 hkunhait luukyaitemyarr hkaekyaungghpyitnine Panbers hkaesai . luukyaitemyarrsaw "sammatakataw rocker" aahpyit luusimyarr aamyarraapyarr aamyoesamee ko kyawwat aasotawtwayhtokaeshoetsaw Nicky Astria nhaint Anggun aahpyit aaindoneesharr shi narmaikyaw hkae kyanhaawinnpine 1980 hkunhaittwin nhait laalpinetwin 1990 pyinhait mha pyinsait mha pyaunggshwae me k aaindoneesharrninenganshitae pop- rothk aasotaw aahpyit suumeat aasaatmwaywamkyaungg hcatainhkaepyee nhaint suumeat mhaeaaung lite suua aapyipyisinerar aasaatmwaywamkyaungg . aahkyarr sisar saw kyaww kya hk nyyayanhaaw Slank nhaint Jamrud parwainsai . aaindoneesharr getasamarr nae hk nyyaya nhaaw ngya a hkyahoet, jazz get sharhpwayhcuuhcam hkae kya . htainsharrtae aaindoneesharr, jazz getasamarr Maliq & D'Essentials parwainsai . aamyoemyoesaw aahkyarr aotehcumyarr suuthoeteat jartimyahoet rae roerar tinerainnsarr get a hcain a lar nhaint aatuu hkayatpyaine aanouttine, jazz Fusion ko get hpyauu . Krakatau nhaint SambaSunda eat hpyitraut aatwat, aanout gyaar barr mha tautsarr, a hcain a lar suu danya kacapi suulaynhaint gamelan san hcone teewine hcai aahcone, keebhote nae gaittar nae twalpyee hpyawhpyay sai . aasopar gyakartar aapyipyisinerar gyaar barr gyet j get pwaltawmhar nhaithcain hpyawhpyay sai . Sarana Pelangi Agen Terpercaya Seasia
Tidak ada komentar:
DipoDwijayaS-senyumwan.gif